KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!                          

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Mykanów do roku 2030 zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Zapraszamy do współpracy!

Odpowiedź na pytania oznaczone gwiazdką jest obowiązkowa.

Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

 1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
 2. Dotychczasowy zapis
 3. Proponowany zmieniony zapis
 4. Uzasadnienie uwagi
 5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
  Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 6. Klauzula informacyjna - ogólna
  W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mykanowie jest: Wójt Gminy Mykanów , ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów
  2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Ewę Olejarz z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: ewa.olejarz@mykanow.pl i telefonicznie 343288019 wew.40
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Mykanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  - wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Mykanowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  - podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  - podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  6. Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy w Mykanowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  - podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  8. Osobie której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
  - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  - prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Mykanowie. Przy czym podanie danych jest:
  - obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
  11. Każdej osobie której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Mykanowie. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa