Formularz do składania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030

 

W ramach konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030” zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do przedmiotowego dokumentu.

Uwagi do dokumentu można zgłaszać za pośrednictwem niniejszego formularza oraz formularza papierowego dostępnego na stronie Urzędu Miejskiego w Głogówku w terminie od dnia 16.02.2023r. do dnia 23.03.2023r.

 

 1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
 2. Dotychczasowy zapis
 3. Proponowany zmieniony zapis
 4. Uzasadnienie uwagi
 5. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
  Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 6. Klauzula informacyjna - ogólna
  W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest burmistrz Głogówka, którego siedzibą jest Urząd Miejski w Głogówku, Rynek 1, 48-250 Głogówek, tel. 77 40 69 900, e-mail sekretariat@glogowek.pl
  Obsługę Gminy Głogówek prowadzi Urząd Miejski w Głogówku , ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek.
  Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@glogowek.pl, listownie na adres Urzędu Miejskiego w Głogówku, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.
  Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji samorządowej i rządowej. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Głogówek, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U.2018.994)
  Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec samorządu gminnego.
  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
  W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Miejski w Głogówku.