FORMULARZ KONSULTACYJNY

projektu Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Formularz należy złożyć w terminie od dnia 7 lutego 2023 r. do dnia 9 marca 2023 r.,
w następującej formie:

 • osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, II piętro (przybudówka Ratusza), pokój 209 lub w punkcie informacyjnym mieszczącym się w budynku Ratusza (parter), Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, w godzinach pracy Urzędu Miasta;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta,
  Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra;
 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl (uzupełniony, podpisany, zeskanowany formularz należ przesłać na wyżej wskazany adres e-mail).

 1. Uwagi, opinie, propozycje dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu rewitalizacji
 2. Dane zgłaszającego uwagę
 3. Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

  a. niezwiązane z projektem Uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra;
  b. z datą wpływu przed dniem 7 lutego 2023 r. oraz po dniu 9 marca 2023 r.;
  c. niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie i propozycje zmian;
  d. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, opinii i propozycji zmian

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: