FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Miasto Jelenia Góra oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne miasta?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych wiązek projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji? proszę zaznaczyć maksymalnie 3 wiązki. Poniżej przedstawiono wiązki wraz z projektami:

 7. I Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry.
  1. Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze.
  2. Rewitalizacja zabytkowego budynku teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.
  3. Rewitalizacja budynku i terenu wokół dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze.
  4. Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Kopernika 2 i 4.
  5. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 11-13, 19, 36, 38-38OF, 54, 55, Okrzei 1- 1a, 11, 13, 15, 20, Rodzinnej 3, Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, Górnej 8, Armii Krajowej 12, Osiedle Robotnicze 21, 37, Świętojańskiej 3.
  II Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta.
  1. Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych.
  2. Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1.
  3. Rewitalizacja lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele funkcjonowania Centrum Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami.
  4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Podwale 13, 17, Zachodniej 13, Pl. Ratuszowym 10, 50, 51, 52, Plac Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 41,45/45OF, Bankowej 6, 24, 36OF, Długiej 6, Jasnej 1-2, 3, Szewskiej 7, 13, Jana Sobieskiego 9, 18, 25, Powstańców Wielkopolskich 2, 25, Groszowej 11, 37, 49, Marii Konopnickiej 2, 16, Józefa Grabowskiego 2, Jana Matejki 2, 6, 9, 15, 18, Sudeckiej 9, 16, Józefa Piłsudskiego 7, 45, Piotra Skargi 6, 8, Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, Janusza Korczaka 1, 2, Warszawskiej 65, Zaułek 15, 23, Władysława Jagiełły 9, Mleczna Droga 2, Pionierów Jeleniej Góry 4, Jana Kasprowicza 2, 13, 43, 49, Bolesława Chrobrego 22, Romualda Traugutta 14, Ludwika Zamenhofa 4, Lipowej 7, Karola Miarki 11, Ludowej 32.
  III Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację grup mieszkańców.
  1. Rewitalizacja zdegradowanej nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei 10 poprzez przystosowanie budynku byłej szkoły i jej otoczenia na cele obsługi mieszkańców Miasta Jelenia Góra.
  2. Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze poprzez polepszenie stanu technicznego wraz z optymalizacją przestrzeni do obsługi klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami oraz zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii.
  3. Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności.
  4. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z budową przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budową WLZ energii elektrycznej.
  5. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do al. Wojska Polskiego).
  6. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy al. Wojska Polskiego 1/1a, 8, 12, 18a, 22, 27, 39, 48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. Wolności 13, 55, 56, ul. Sudeckiej 31OF, 35, ul. Ptasiej 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 10, ul. Leona Wyczółkowskiego 1, 3, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20, ul. Wolności 176.
  7. Integracja społeczna, międzykulturowa i międzypokoleniowa w ramach Edukacyjnego Centrum Integracji PCKK.
  IV Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry.
  1. Budowa palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach.
  2. Rewitalizacja wieży przyklasztornej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji wieży widokowej przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze.
  3. Modernizacja ulicy Juszczaka.
  4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. Franciszka Juszczaka 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów Września 1939 1-9,12,13,14,16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16b, 19, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d.
  V Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic.
  1. Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze.
  2. Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego
  3. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 4a, ul. Sobieszowskiej 28, 36.
  VI Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej.
  1. Rewitalizacja zabytkowego budynku "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Cieplicach
  2. Renowacja wnętrza zabytkowego, ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze Cieplicach.
  3. Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów.
  4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30, 31, 40, Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1
  VII Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów.
  1. Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo - mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze.
  2. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze.
  3. Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia.
  4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 122, 130, 142, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5, Karkonoskiej 5, Kolejowej 1.
  VIII Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.
  IX Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w mieście Jelenia Góra.
  X Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra.
 8. W jakim stopniu wskazane w GPR wiązki projektów rewitalizacyjnych odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 9. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry.
  2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta.
  3. Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację grup mieszkańców.
  4. Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry.
  5. Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic.
  6. Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej.
  7. Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów.
  8. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.
  9. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w mieście Jelenia Góra.
  10. Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra.
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  Metryka
 10. Płeć
 11. Wiek
 12. Miejsce zamieszkania
 13. Aktywność zawodowa
 14. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.