Szanowni Państwo, Mieszkańcy Jeleniej Góry,

Miasto Jelenia Góra zrealizowało pierwszy etap związany z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (GPR). Jest nim wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które jest niezbędne do opracowania GPR i będzie stanowiło obszar projektowanej interwencji rewitalizacyjnej. Projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wymaga przeprowadzenia ustawowych konsultacji. Ankietyzacja jest jednym z nich.

Na podstawie przeprowadzonej delimitacji oraz analiz statystycznych wytypowano trzy części miasta jako spełniające obligatoryjne kryteria rewitalizacyjne, są nimi:

- Sobieszów

- Cieplice

- Śródmieście

Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z trzech wyznaczonych obszarów. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania każdego z podobszarów. 

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

W celu poprawy funkcjonowania tych obszarów i dostosowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, konieczne jest wprowadzanie wielu zmian i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Ankieta każdorazowo dotyczy jednego z trzech wytypowanych podobszarów rewitalizacji: Śródmieście, Cieplice oraz Sobieszów. Po kliknięciu w grafikę oznaczającą dany teren zostaniecie Państwo przekierowani do ankiety dotyczącej wybranej części Jeleniej Góry.

Sobieszów: