FORMULARZ KONSULTACYJNY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Formularz należy złożyć w terminie od dnia 20.12.2022 r. do 18.01.2023 r., w następującej formie:

 • osobiście w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Jelenia Góra, II piętro (przybudówka Ratusza), pokój 209 lub w punkcie informacyjnym mieszczącym się w budynku Ratusza (parter), Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, w godzinach pracy Urzędu Miasta;
 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta,
  Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra;
 • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@jeleniagora.pl (uzupełniony, podpisany, zeskanowany formularz należ przesłać na podany adres e-mail);

 1. Zgłaszane uwagi, opinie lub propozycje zmian do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra
  1. Część dokumentu, do której odnosi się uwaga (rozdział, podrozdział, nr strony dokumentu, część lub obszar)
  2. Treść uwagi/opinii (propozycja zmiany)
  3. Uzasadnienie uwagi/opinii
 2. Dane zgłaszającego uwagę
 3. Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

  a. niezwiązane z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra;
  b. dotyczące zmiany granic wyznaczonego w drodze uchwały nr 515.LII.2022Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 lipca 2022 r. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  c. dotyczące zgłaszania nowych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do programu;
  d. z datą wpływu przed 20.12.2022 r. oraz po 18.01.2023 r.;
  e. niepodpisane imieniem i nazwiskiem osoby/podmiotu zgłaszającej/-ego uwagi, opinie i propozycje;
  f. przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji.

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: