Szanowni Państwo,

w województwie małopolskim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Mając na uwadze wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integrację terytorialną społeczności lokalnych w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi, w tym efektywnemu wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, Innych Instrumentów Terytorialnych, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079), Miasto Oświęcim, Gmina Chełmek i Gmina Oświęcim zawarły Porozumienie międzygminne nr OR-o.031.10.2023.V z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie określenia form współpracy w ramach nawiązania partnerstwa terytorialnego Gminy Oświęcim, Gminy Chełmek oraz Miasta Oświęcim. Przedmiotem Porozumienia jest opracowanie Strategii IIT dla Aglomeracji Oświęcimskiej oraz wdrożenie dalszego planu działań dla realizacji wspólnych projektów w ramach instrumentu terytorialnego (Inny Instrument Terytorialny, IIT).

Jednym z warunków realizacji IIT jest przygotowanie Strategii IIT, której obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

 • Społeczeństwa obywatelskiego
 • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
 • Promowanie włączenia społecznego
 • Praw podstawowych
 • Praw osób niepełnosprawnych
 • Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje działające na terenie Miasta Oświęcim, Gminy Chełmek i Gminy Oświęcim oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. Strategia  Aglomeracji Oświęcimskiej  na lata 2021-2027.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

 

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 4 września 2023 r.

 1. Dane organizacji
 2. INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych
 3. INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych
  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikajacy z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 14, poz. 67) - dla spraw określono kategorię archiwalną A.
  4. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
  5. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nieuwzględnieniem formularza zawierającej taki brak.
  7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.