Szanowni Państwo,

w terminie 21.11.2022-05.12.2022 r. prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został obszar rewitalizacji: Rejon 4 na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w mieście.

Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych obszarach.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023-2030.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych obszaru, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru Programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

 1. Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (zwięzła nazwa, jednoznacznie opisująca istotę planowanego przedsięwzięcia)
 2. Termin realizacji przedsięwzięcia
 3. Nazwa wnioskodawcy
 4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia np. redukcja negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczeństwa, aktywizacja osób starszych
 5. Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia: np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych
 6. Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia
 7. Miejsce realizacji przedsięwzięcia (pełny adres realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku nieruchomości niezabudowanej nr działki)
 8. Opis zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania
 9. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ: a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ: wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ: a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia, c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. PROSZĘ WSKAZAĆ OPIS UDOGODNIEŃ ZASTOSOWANYCH W PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU:
 10. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia
 11. Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
 12. W celu weryfikacji lub uzupełnienia opisu przedsięwzięcia, prosimy o podanie numeru kontaktowego lub adresu e-mail.
 13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail lub numeru telefonu.
 14. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl lub telefonicznie: 44 724 23 11 wew. 549.
  3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadania: „Opracowanie programu rewitalizacji miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2023 – 2030”, w szczególności na potrzeby naboru projektów rewitalizacyjnych, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości w ramach projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 – 2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna POPT 2014 – 2020.
  4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.
  5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług związanych z promocją przedsiębiorczości. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zadań określonych w punkcie 3.
  9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193Warszawa.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Projekt pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020