Szanowni Państwo,

w terminie 08.04.2024 – 25.04.2024 r, prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji, w którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych obszarach.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. Jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy opisać na jednym formularzu zgłoszeniowym. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić kolejny formularz.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030.

 1. Rodzaj projektu
 2. Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (zwięzła nazwa, jednoznacznie opisująca istotę planowanego przedsięwzięcia)
 3. Termin realizacji przedsięwzięcia
 4. Nazwa Wnioskodawcy
 5. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia np. redukcja negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczeństwa, aktywizacja osób starszych
 6. Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia: np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystki, rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych
 7. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
 8. Miejsce realizacji przedsięwzięcia (pełny adres realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku nieruchomości niezabudowanej nr działki)
 9. Czy projekt został zgłoszony/będzie zgłaszany do strategii terytorialnej (właściwej strategii ZIT lub IIT)?
 10. Czy projekt jest przedsięwzięciem partnerskim (wspólne projekty JST z partnerami społecznymi / NGO's)
 11. Opis zapewniający dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności (architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami. Możliwe udogodnienia:
 12. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
  a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
  c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
  wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
  a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
  PROSZĘ WSKAZAĆ OPIS UDOGODNIEŃ ZASTOSOWANYCH W PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU:
 13. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia wraz z podziałem środków, ze względu na źródło pochodzenia
 14. proszę podać jakich
  proszę podać jakich
 15. Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
 16. (wskaźnik produktu odnosi się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania przedsięwzięcia). Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -100m2, liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 5 szt., liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 10 szt., liczba osób uczestniczących w szkoleniach: - 30 osób, powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych - 100m2.
  Rezultatem jest bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno - ekonomiczne, uzyskany z chwilą zakończenia realizacji projektu bądź w okresie późniejszym, np. liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym – 10 szt., liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu – 50 osób, liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji – 100 osób, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu 100 MWh.
 17. W celu weryfikacji lub uzupełnienia opisu przedsięwzięcia, prosimy o podanie numeru kontaktowego lub adresu e-mail.
 18. Zgoda na zamieszczenie zgłoszonego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w Gminnym Programie Rewitalizacji.
 19. Klauzula RODO
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu ujęcia ww. przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szydłowo na lata 2023-2030, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, S. 1), dalej "RODO".
  Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych