FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Sierpca. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Miasto Sierpc oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne gminy?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 projekty)
 8. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 9. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Dzienny Dom Seniora
  2. Warsztaty dla rodziców
  3. Rewitalizacja historycznego centrum miasta celem przywrócenia funkcji centrotwórczych. Zagospodarowanie staromiejskich przestrzeni publicznych
  4. Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów
  5. Rewitalizacja dworca kolejowego i bezpośredniego otoczenia wraz z nadaniem nowych funkcji publicznych
  6. Sieć inkubatorów aktywności społecznej
  7. Utworzenie sieci ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych, uzależnionych, z zachowaniami kompulsywnymi
  8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Obrębie Placu Fryderyka Chopina oraz parku im. Tadeusza Paciorkiewicza wraz z nadaniem im funkcji społecznych – Budowa/Odbudowa infrastruktury rekreacyjnej w postaci sceny/muszli koncertowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku im. Tadeusza Paciorkiewicza w Sierpcu
  9. Rewitalizacja i ochrona zabytkowej zabudowy z wprowadzeniem funkcji społecznych dla potrzeb rozwoju ekonomii społecznej
  10. Zagospodarowanie przestrzenne doliny rzeki Sierpienicy z terenami przyległymi, wraz z nadaniem im funkcji społecznych
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  Metryka
 10. Płeć
 11. Wiek
 12. Miejsce zamieszkania
 13. Aktywność zawodowa
 14. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.