FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO
DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BOGUCHWAŁA NA LATA 2023-2030

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030 prowadzony jest w terminie od 17.11.2022 do 30.11. 2022 r.

Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić czytelnie i zgodnie z zamieszczonymi w nich opisami. Wypełnienie formularza niezgodnie z  zamieszczonymi opisami może uniemożliwić ujęcie planowanego przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2023-2030.

Jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy opisać na jednym formularzu zgłoszeniowym. W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić kolejny formularz.

 

* Wskazane pytania są obowiązkowe. 

 

 1. Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (zwięzła nazwa, jednoznacznie opisująca istotę planowanego przedsięwzięcia)
 2. Termin realizacji przedsięwzięcia
 3. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia np. redukcja negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczeństwa, aktywizacja osób starszych
 4. Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia: np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystki, rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych
 5. Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia
 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia (pełny adres realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku nieruchomości niezabudowanej nr działki)
 7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia wraz z podziałem środków, ze względu na źródło pochodzenia
 8. proszę podać jakich
  proszę podać jakich
 9. Opis zapewniający dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności (architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczególnymi potrzebami. Możliwe udogodnienia:
 10. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
  a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
  c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
  wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
  a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
  PROSZĘ WSKAZAĆ OPIS UDOGODNIEŃ ZASTOSOWANYCH W PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU:
 11. Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
 12. Nazwa wnioskodawcy
 13. W celu weryfikacji lub uzupełnienia opisu przedsięwzięcia, prosimy o podanie numeru kontaktowego lub adresu e-mail.
 14. Klauzula RODO