FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogówek na lata 2023-2030. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Głogówek oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne gminy?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 8. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Rewitalizacja oranżerii „AGAWA” w Głogówku
  2. Rewitalizacja zabytkowej Baszty Więziennej w Głogówku
  3. Odbudowa domu po zniszczeniu wojennym z przeznaczeniem na centrum edukacji wielopokoleniowej (Głogówek, ul. Kościelna 2)
  4. Ochrona bioróżnorodności w Gminie Głogówek poprzez rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  5. Rewitalizacja budynków przy ul. Piastowskiej w Głogówku
  6. Rewitalizacja zdegradowanego budynku niedoszłego szpitala w Głogówku na cele społeczne
  7. Parkowa Pepiniera Wolontariatu
  8. „Nasz Głogówek – historia i kultura”
  9. Rewitalizacja ZOL w Głogówku poprzez wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych dla poprawy bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu
  10. Rewitalizacja hali sportowej Zespołu Szkół w Głogówku
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  11. Utworzenie nowej przestrzeni dla rozwoju usług i promocji dziedzictwa kulturowego na Zamku w Głogówku
  12. Tradycja w Głogówku – cykl wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe gminy Głogówek
  13. Aktywna rodzina
  14. W zdrowym ciele zdrowy duch
  Metryka
 9. Płeć
 10. Wiek
 11. Miejsce zamieszkania
 12. Aktywność zawodowa
 13. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.