Ankieta konsultacyjna

służąca zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w terminie od dnia 20.06.2022 r. do 20.07.2022 r.

 1. Dane zgłaszającego
 2. Czy z dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne Gminy Reńska Wieś?
 3. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji diagnozowanych problemów?
 4. Czy proponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne odpowiadają na rzeczywiste potrzeby?
 5. Uwagi do projektu dokumentu
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 7. Klauzula RODO

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Reńska Wieś; dane adresowe: ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś,
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email steuer@renskawies.pl lub pisemnie na adres: Gmina Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1 ; 47-208 Reńska Wieś.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zbierania uwag do zapisów projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Reńska Wieś na lata 2022-2030. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (art. 6 ust. 1 lit.c) RODO)
  • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6 ust. 1 lit. e) RODO)
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Reńska Wieś przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Reńska Wieś.
  7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  • prawo do cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).