Szanowni Państwo,

w terminie 14.08.2023-04.09.2023 r. prowadzony jest nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został obszar rewitalizacji na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonych obszarach.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.

Prosimy o zaznajomienie się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych. 

 1. Rodzaj projektu
 2. Obszar tematyczny – projekt inwestycyjny
 3. Obszar tematyczny – projekt miękki
 4. Nazwa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (zwięzła nazwa, jednoznacznie opisująca istotę planowanego przedsięwzięcia)
 5. Termin realizacji przedsięwzięcia
 6. Nazwa wnioskodawcy
 7. Wnioskodawca jest równocześnie realizatorem projektu i ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie prawnym i finansowym za realizację przedsięwzięcia.
 8. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia np. redukcja negatywnych zjawisk społecznych, integracja społeczeństwa, aktywizacja osób starszych
 9. Cel ogólny (cele) przedsięwzięcia: np. rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców i rozwój turystki. Rewitalizacja obiektów infrastrukturalnych i budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych
 10. Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia
 11. Miejsce realizacji przedsięwzięcia (pełny adres realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku nieruchomości niezabudowanej nr działki)
 12. Czy projekt został zgłoszony/będzie zgłaszany do strategii terytorialnej (właściwej strategii ZIT lub IIT)?
 13. Czy projekt jest przedsięwzięciem partnerskim (wspólne projekty JST z partnerami społecznymi / NGO's)
 14. Opis zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania
 15. W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
  a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,
  c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
  e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:
  wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
  a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
  PROSZĘ WSKAZAĆ OPIS UDOGODNIEŃ ZASTOSOWANYCH W PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU:
 16. Łączna wartość przedsięwzięcia
 17. Potencjalne źródła finansowania
 18. Prognozowane osiągnięcie wskaźników wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
 19. wskaźnik produktu odnosi się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania przedsięwzięcia). Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami, np. powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją -100m2, liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 5 szt., liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 10 szt., liczba osób uczestniczących w szkoleniach: - 30 osób, powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych - 100m2.
  Rezultatem jest bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno - ekonomiczne, uzyskany z chwilą zakończenia realizacji projektu bądź w okresie późniejszym, np. liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym – 10 szt., liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu – 50 osób, liczba osób mieszkających w budynkach poddanych renowacji – 100 osób, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w wyniku realizacji projektu 100 MWh.
 20. Zamieszczenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w Gminnym Program Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030
 21. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 22. W celu weryfikacji lub uzupełnienia opisu przedsięwzięcia, prosimy o podanie numeru kontaktowego lub adresu e-mail.
 23. Klauzula RODO