Formularz konsultacji

służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki.

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców gminy uwag, opinii oraz propozycji zmian do projektu dokumentu.

Formularz należy przesłać w terminie do 23.10.2023 r.

Dla każdej kolejnej uwagi proszę ponownie wypełnić formularz. 

 

 1. Uwagi do projektu dokumentu
  1. Zapis w projekcie dokumentu z podaniem numeru strony
  2. Treść uwagi i propozycja zmiany
  3. Uzasadnienie
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dane zgłaszającego uwagę
 4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 44, 46-081 Dobrzeń Wielki jest Wójt Gminy. 2. Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda za pośrednictwem adresu e-mail: iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: a) Rozpatrzenia zgłoszonych uwag, w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki. b) Ewidencjonowania osób oddających głos w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki c) Realizowania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, które zostały nałożone na Administratora. d) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 606-950-000 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych