FORMULARZ ANKIETOWY

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzeń Wielki. Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii nt. przygotowanego dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych, które w perspektywie najbliższych lat będą realizowane przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz podmioty, które zgłosiły do programu propozycje własnych przedsięwzięć. Działania te, będą ukierunkowane na ograniczenie zdiagnozowanych w mieście negatywnych zjawisk w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców gminy.

Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć wstawiając X

 

 

 1. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w dotychczasowych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach:

 2. (proszę zaznaczyć wszystkie działania, w których brał(a) Pan(i) udział)
 3. Czy z prezentowanego projektu dokumentu jasno wynikają główne problemy i potrzeby rewitalizacyjne gminy?
 4. Czy dokument wyczerpująco określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań służące eliminacji zdiagnozowanych problemów?
 5. Czy realizacja założeń przedstawionych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyni się Pana(i) zdaniem do ograniczenia zdiagnozowanych problemów?
 6. Które z wymienionych projektów rewitalizacyjnych zawartych w projekcie GPR w największym stopniu, Pana(i) zdaniem mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania obszaru rewitalizacji?

 7. (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 projekty)
 8. W jakim stopniu wskazane w GPR projekty rewitalizacyjne odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?
 9. bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  1. Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
  2. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim
  3. Odnowa i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim poprzez utworzenie nowej infrastruktury sportowej na bazie istniejącej oraz wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim
  4. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku szatni na boisku przy ul. Sportowa 1 w Dobrzeniu Wielkim oraz modernizacja boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  5. Modernizacja orlika przy Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami sportowymi w Dobrzeniu Wielkim
  6. Sport dla każdego – integracja społeczności lokalnej poprzez sport
  7. Akademia sportu - wspieranie rozwoju pasji, odkrywania talentów i doskonalenia umiejętności sportowych mieszkańców gminy
  8. Z kulturą w plenerze - cykl wydarzeń wokół dziedzictwa kulturowego gminy
  9. Dobrzeński Festyn Pokoleniowy - cykl wydarzeń promujących aktywny tryb życia i integrację międzypokoleniową
  10. Kampania promocyjno-informacyjna Urzędu Gminy
  bardzo dużym
  dużym
  średnim
  małym
  bardzo małym
  Metryka
 10. Płeć
 11. Wiek
 12. Miejsce zamieszkania
 13. Aktywność zawodowa
 14. Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.