Szanowni Państwo!,

Badanie ankietowe, do udziału w który Państwa zapraszamy, jest elementem realizowanego przez nasze miasto projektu w ramach programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Informacje uzyskane w trakcie badania pozwolą poznać Państwa opinie o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego oraz zgromadzić informacje i propozycje zmian w obsłudze klientów. Bardzo proszę o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10-15 minut. Ze swej strony zapewniam, że uzyskane informacje potraktujemy z należytą powagą i dołożymy wszelkich starań, aby w miarę możności uwzględnić je w naszych planach i działaniach. 

Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyn

Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko 1 odpowiedź umieszczając X w kratce obok odpowiedzi.

 1. Jak często załatwia Pani/Pan sprawy w Urzędzie Miejskim w Cieszynie?
 2. Proszę zaznaczyć nazwę jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Cieszyna, w której załatwiał(a) Pan(i) ostatnim razem sprawę:
 3. W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolony(a) z obsługi w tej jednostce organizacyjnej Urzędu, którą odwiedził(a) Pan(i) podczas ostatniej wizyty w Urzędzie Miejskim w Cieszynie?
 4. Jak Pani/Pan ocenia następujące elementy związane z pracą tej jednostki organizacyjnej, w której ostatnio załatwiał(a) Pan(i) sprawę? Proszę posłużyć się skalą zamieszczoną poniżej.
 5. Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Bardzo źle Nie wiem, trudno powiedzieć Nie dotyczy
  1. Kompetencje, profesjonalizm pracowników
  2. Uprzejmość, życzliwość, kultura osobista pracowników
  3. Pomocność, doradzanie klientom
  4. Umiejętność rozwiązywania problemów przez pracowników
  5. Komunikatywność, mówienie przystępnym językiem
  6. Spójność informacji udzielanych przez różnych pracowników
  7. Możliwość kontaktu telefonicznego z jednostką organizacyjną lub danym pracownikiem
  8. Wygląd i ubiór pracowników
  9. Zaangażowanie pracowników w załatwianie spraw
  10. Czas oczekiwana na rozpoczęcie obsługi klienta podczas wizyty
  Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Bardzo źle Nie wiem, trudno powiedzieć Nie dotyczy
  11. Wygoda oczekiwania (np. miejsce siedzące)
  12. Czas obsługi podczas jednej wizyty
  13. Okres oczekiwania na załatwienie sprawy
  14. Dotrzymywanie ustalonych terminów
  15. Wygląd, estetyka budynku, warunki lokalowe
  16. Godziny funkcjonowania Wydziału
  17. Łatwość dotarcia do Wydziału
  18. Oznaczenia w budynku, tablice informacyjne
  19. Dostępność Wydziału dla osób niepełnosprawnych
  20. Liczba miejsc parkingowych, możliwość zaparkowania samochodu
  Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Bardzo źle Nie wiem, trudno powiedzieć Nie dotyczy
 6. Czy sprawa, którą załatwiał/a Pani/Pan w tej jednostce organizacyjnej podczas ostatniej wizyty w Urzędzie Miejskim została:
 7. Na jakie trudności napotkał(a) Pani/Pan podczas załatwiania sprawy?
 8. Co według Pana/Pani powinno się zmienić w podejściu do klienta/mieszkańca w instytucjach publicznych w Cieszynie?
 9. Czy i jak często odwiedza Pani/Pan stronę internetową i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Cieszyna?
 10. Jak Pani/Pan ocenia następujące elementy strony internetowej urzędu lub Biuletynu Informacji Publicznej? Proszę posłużyć się skalą zamieszczoną poniżej.
 11. Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani dobrze, ani źle Raczej źle Bardzo źle Nie wiem, trudno powiedzieć
  1. wygląd, szatę graficzną
  2. przejrzystość i czytelność
  3. możliwość znalezienia potrzebnych informacji
  4. wygodę korzystania
  5. możliwość wyszukiwania poszczególnych pracowników lub wydziałów
  6. możliwość pobrania dokumentów i formularzy
  Metryka
 12. Płeć
 13. Przedział wiekowy
 14. Wykształcenie
 15. Status na rynku pracy
 16. Miejsce zamieszkiwania