Formularz konsultacyjny

projektu uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Miasta Chorzów

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców miasta uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Chorzów.

Wypełniony formularz należy przesłać: w terminie do 13 stycznia 2023r.

 1. Dane kontaktowe
 2. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA CHORZÓW
 3. Klauzula informacyjna
  Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO, informujemy, że:
  1. administratorem podanych w ofercie danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;
  2. kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu
  3. dane osobowe są przetwarzane w celu opracowania projektu uchwały Rady Miasta Chorzów dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na podstawie art. 6 ust 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celu archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. e i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
  4. odbiorcami podanych danych będą: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, szczególnie w zakresie kontroli nadzoru; podmioty współpracujące z administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień, podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów (m.in. obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów, doręczanie korespondencji);
  5. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania przez administratora, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną;
  6. dane nie będą podlegały zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu;
  7. istnieje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania podanych danych istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;