Formularz do składania uwag do projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Strategią  Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Zapraszamy do współpracy!

Odpowiedź na pytania oznaczone gwiazdką jest obowiązkowa.


Dla każdej zgłaszanej uwagi prosimy o ponowne wypełnienie całego formularza. 

 1. Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (rozdział/ punkt/ strona)
 2. Proponowany zmieniony zapis
 3. Uzasadnienie uwagi
 4. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: Imię i nazwisko/ nazwa organizacji, adres do korespondencji e-mail, tel./faks.
 5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej , informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 15,
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@aglomeracjabeskidzka.eu,
  b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
  c) telefonicznie: 33 8227011.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu przyjmowania uwag do projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030).
  4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.